kankan taniec sceniczny

wyszukiwarki mp3

Posts Tagged "sztuka"

Nauki humanistyczne

W dzisiejszych czasach wielu ludzi decyduje się na różnego rodzaju szkolenia związane z ich zainteresowaniami. Zainteresowania mogą być różne, zwłaszcza że nasze społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane pod tym względem. Chodzi tutaj o podział na uczniów, którzy cenią sobie w szczególności nauki humanistyczne a także tych, którzy szczególną sympatią darzą nauki matematyczne i szeroko rozumiane przedmioty ścisłe. Nauka związana z humanistycznym poglądem na świat odznacza się z goła innymi cechami niż ta nauka, która związana jest z przedmiotami ścisłymi. Człowiek, który darzy specjalną sympatią nauki humanistyczne ceni sobie przede wszystkim zamiłowanie do języka polskiego, historii, filozofii oraz innych nauk humanistycznych, które zawładnąć mogą sercem każdego z humanistów. Natomiast umysły ścisłe darzą swoim zainteresowaniem w głównej mierze matematykę, fizykę, chemię, astronomię i tym podobne przedmioty, które bardziej są nacechowane dokładnym myśleniem i rachunkowością. Nauka humanistyczna odznacza się przede wszystkim wirtuozerią umysłu, dzięki której potencjalny miłośnik nauk humanistycznych może pozwolić sobie na swobodę umysłu. Ludzie, którzy darzą szczególnym uczuciem nauki humanistyczne po ukończeniu liceum wybierają w głównej mierze takie uczelnie, które są właśnie uczelniami humanistycznymi. Sprzecznością byłaby sytuacja, w której osoba interesująca się językiem polskim czy też szeroko rozumianymi naukami humanistycznymi wybrała na czas studiów kierunek o zabarwieniu tylko i wyłącznie ścisłym. Choć i takie przypadki bardzo często mają miejsce, gdyż istnieje grupa ludzi, która decyduje się na wybór zawodu ścisłego tak aby po zdobyciu wykształcenia nie było problemu ze zdobyciem pracy. Tego typu problemy mogą niewątpliwie mieć osoby, które ukończyły studia humanistyczne, gdyż po ukończeniu tego typu uczelni ciężko jest o zdobycie godziwej pracy, która zapewniać będzie godziwe i wystarczające dochody. Tak więc nauki humanistyczne mimo iż są naukami o bardzo ciekawym zabarwieniu, to jednak w zdecydowanej większości stanowią procent niszowy, gdyż po ukończeniu tego typu studiów ciężko zdobyć pracę.

Read More

Znaczenie kultury


W dzisiejszych czasach istnieje wiele znaczeń i pojęć , które bardzo często różnią się i skupiają na przeróżnych aspektach. Według wielu uczonych kultura jest pojmowana jako rzecz najbardziej nieokreślona w dzisiejszym świecie. Wielu badaczy tworzyło coraz to nowe definicje, gdzie obierali sobie jeden fragment i do niego się odnosili. Kulture podzielono na typy pierwszy z nich był opisowy w pewien sposób wyliczający, mianowicie w nim zostały przydzielone definicje, które prezentowały klasyczną postać obecnych etnologicznych definicji. Kolejnym podziałem było przypisanie kulturze wartości historycznej. Twierdzenia kładą największy nacisk na tradycyjność, który był mechanizmem przekazywania dziedzictwa kultury. Następny był podział normatywny, gdzie było akcentowane podporządkowanie zachowania ludzkich norm, wzorów. Czwartym podziałem jest kontekst psychologiczny i właśnie on skupia mechanizm kształtowania się kultury i nauki. Analiza norm, które obowiązują w danym społeczeństwie oraz wartości, które one charakteryzują dane społeczeństwo oraz ogólny wpływ na daną zbiorowość. Naciskiem głównym ukierunkowany został na szkolnictwo artystyczne. Kolejnym podziałem jest system strukturalny. Definicje kojarzą ze strukturą konkretnej kultury i jej fundamentalnymi elementami oraz ich powiązaniami. Strukturalna kultura wyróżnia podział na cztery kategorie, do których zaliczamy podział materialno-techniczny, społeczny, ideologiczny oraz psychiczny (który dotyczy uczuć i postaw). Kolejnym zasadniczym podziałem i definicją jest genetyczna. Definicje tej kulturowej definicji skupiają zasadniczą uwagę na genezie całej kultury. Naukowcy opierający się ba tej definicji próbują wyjaśnić pochodzenie. Ujście Kultury genezy dzielimy na dwie grupy, jedna dotyczy wewnętrznego rozwoju całej kultury, a druga dotyczy bardziej związków kultury wyróżniając przeciwieństwa pomiędzy nimi. Kultura jest opisywana różnymi definicjami, zawsze jednak skupiając się na jej wartości lub opisie. Każde znacznie jest w pewien sposób poprawy, najlepszym będzie coś pośredniego

Read More